พัฒนาศักยภาพเด็ก ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด

แจกฟรี!! E-Book

พัฒนาศักยภาพเด็ก ด้วย นวัตกรรมการเรียนรู้

แบบ ก้าวกระโดด

คุณจะได้พบกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ดังนี้:

  • การสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning หรือ
    การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
  • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้น สร้างสรรค์และเรียนรู้
    ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
  • การถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการทางความคิดผ่านสื ่อนั้นเกิด
    ขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ

CTA-QR-Code-Imagineering-4

กรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร